Adatkezelési tájékoztató

Az Elektron Blue Sky Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az elektronsky.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, illetve a Honlapot használók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban.
Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
Elérhetőségeink:
Cím: 1028 Budapest, Szabadság utca 31.
E-mail cím: elektronsky@gmail.com
Telefonszám: +36 (1) 386 2046, +36 (30) 949 6790

1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a Honlap működtetésével összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. ADATKEZELÉSI ESETKÖR, A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

2.1. Kapcsolatfelvételi űrlap
Kezelt adatok köre
  • Név
  • E-mail cím
  • Megkeresés tárgya
  • Üzenet szövege
Adatkezelés célja
Kapcsolattartás az érintettel, adott esetben panaszának kezelése.
Adatkezelés időtartama
Adatkezelő a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.

2.2. Hírlevél, DM tevékenység
Kezelt adatok köre
  • Név
  • E-mail cím
Adatkezelés célja
Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére.
Adatkezelés időtartama
Adatkezelő mindaddig kezeli ezen adatokat, ameddig az Érintett nem iratkozik le a hírlevélről vagy amíg más módon nem kéri adatai törlését.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.

2.3. Honlap használata során gyűjtött adatok
Kezelt adatok köre
Technikai adatok, mint az Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.
Adatkezelés célja
Honlap és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.
Adatkezelés időtartama
Naplózás időpontjától számított 5 év.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.

3. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen az Adatfeldolgozó, illetve Adatfeldolgozó belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy nem adják át.
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
• Tárhelyszolgáltató, honlap üzemeltető: Tárhely.Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14.

4. ADATTOVÁBBÍTÁSA

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

5. A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN GYŰJTÖTT ADATOK (EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉS)

Technikai adatok, Honlap látogatás adatai
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal csak akkor kerülnek összekapcsolásra, ha a Felhasználó regisztrál a Honlapon. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő Felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének az IP címe, böngészőjének a típusa, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

6. COOKIE ADATKEZELÉS

Honlapunk cookie-kat használ az oldal működtetése céljából. A Honlap használatával Ön beleegyezik ezen cookie-k elhelyezésébe az Ön által használt eszközön. Döntését a Honlap böngészése közben bármikor megváltoztathatja az oldal legalján található „Cookie kezelés” szövegre kattintva. Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, és szeretné a Honlapon tárolt adatait megtekinteni/szerkeszteni/törölni, kérjük jelezze ezen szándékát e-mailben: elektronsky@gmail.com Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátum, időpont. Az érintettek köre: a Honlapot látogató valamennyi Érintett. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a látogatási szokások nyomon követése, statisztikai adatok gyűjtése, a Honlap megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak Állandó vagy mentett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az Érintett törléséig Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 2 hónap
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében
• hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadhat el új cookie-kat,
• hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
• kezelt adatok körének meghatározása,
• adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
• adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
• adatforrás megjelölése.
Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az érintett rendelkezésre.
Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

7.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.
Az érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás, kártya összerendezés során) személyes adatokat:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.
Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja a azon adatait, melyet az Adatkezelő részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott részére annak érdekében, hogy betudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott az Adatkezelő részére ilyen adat lehet a név, születési név, email cím, telefonszám, lakcím, kártyaszám adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével.

7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli.
Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

7.7. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

7.8. Kérelem teljesítésének határideje
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 7.1-7.7. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Elektron Blue Sky Kft.
Levelezési: 1028 Budapest, Szabadság utca 31.
Telefonszám: +36 (1) 386 2046, +36 (30) 949 6790
E-mailcím: elektronsky@gmail.com
Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha a az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek az elektronsky.hu honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettel – tiltakozás esetét kivéve – a Honlap vagy az Adatkezelő által biztosított egyéb szolgáltatásának az igénybevételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.